תקנון הגרלת בנזין חינם לשנה-תחנת נתיבות

חברות/י מועדון TEN V.I.P וכן מצטרפים חדשים למועדון TEN V.I.P בלבד תקנון הגרלה- תדלק 25 ליטר בנזין בתחנת נתיבות בלבד

 • כללי:
 1. בין התאריכים 1.5.2017 ל – 31.10.2017 יתקיים בתחנת הדלק "טן נתיבות" ברח' ד"ר יוסף סמלו 94 נתיבות (להלן: "תחנת הדלק טן נתיבות"), מבצע שיווק וקידום מכירות דלקים עבור לקוחות שיתדלקו בתחנת דלק זו בתקופה האמורה לפחות 25 ליטר בנזין בתדלוק אחד בכל חודש במהלך תקופת המבצע יערך כמפורט בתקנון זה.
 • הגדרות:
 1. למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:
 2. "החברה או "טן חברה לדלק בע"מ " או "טן" –רח' אריה רגב 7 נתניה.
 3. "הוראות ההגרלה" – ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.
 4. "משתתף בהגרלה" – משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בפרק "ג" להלן.
 5. "המבצע" – מבצע עידוד וקידום מכירות של בנזין שיתקיים בתחנת הדלק "טן נתיבות" בין התאריכים 1.5.2017 ל – 31.10.2017 ויכלול 6 הגרלות , אחת מידי חודש. ההגרלות תיערכנה בכל 14 לחודש החל מתאריך 14.6.2017 וכלה בתאריך 14.11.2017.
 6. "הפרסום" – בתאריך_______ תתפרסם מודעה בעיתון המקומי: _______ אודות ההכרזה על המבצע ובתאריך 10.6.17 תתפרסם הודעה  בדף הפייסבוק של החברה ובו תהיה הכרזה על ההגרלה. כמו כן, החל מתאריך1.5.17 יוצב שלט/י בתחנת הדלק "טן נתיבות" ובו הכרזה אודות המבצע . החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע פרסומים נוספים אודות המבצע בדרכים אחרות.
 7. "הפרס": אספקת דלק חינם למשך שנה לכל אחד מששת הזוכים דלעיל ולכל היותר 100 ליטר בנזין בחודש מובהר כי הפרס יינתן לבעל הרכב הזוכה בפרס בלבד והתדלוק יבוצע לרכב שפרטיו נמסרו בכתב לטן. אספקת הדלקים לזוכים תיעשה בהתאם לאמור בהוראות תקנון זה ולמשך 12 חודשים קלנדריים שתחילתם במועד פרסום תוצאת כל אחת מ-6 ההגרלות.
 8. "זוכה בפרס" – משתתף אשר עמד בתנאי המבצע, ששמו עלה בהגרלה וכמפורט בפרק ג' להלן.
 9. "ועדת ההגרלה" – ועדת ההגרלה הכוללת, נציג החברה, נציג עורך ההגרלה וכן עו"ד מטעם החברה.
 10. "עורך ההגרלה" – תחנת הדלק "טן נתיבות".
 11. "חברי/ות מועדון I.P- מי שחתום על מסמכי התקשרות המשייכים אותו/ה כחבר/ת מועדון V.I.P במהלך תקופת המבצע .
 12. "מוקד המבצע" – מוקד שאליו ניתן להתקשר לברורים ושאלות לאגף שירות לקוחות אצל טן בטלפון 09-8851313 ואשר מענו במשרדי החברה ברח' אריה רגב 7, נתניה.
 13. "המפקח" – המפקח על ההגרלה הינו עו"ד ממשרד עו"ד שוקי אליוביץ מרח' שד' שאול המלך 8 בת"א 6473307 טל': 03-6968686, פקס': 03-6968687.
 14. "תיבת ההגרלה" – תיבה אשר תוצב בתחנת הדלק "טן נתיבות" אליה יצרף כל משתתף מעטפה חתומה על ידו ובה גלוית השתתפות בה ימלא כל משתתף את פרטיו האישיים ודרכי יצירת תקשורת עמו כולל: טלפון+ פלאפון+ כתובת+ כתובת מייל בצירוף קבלה מקורית אודות התשלום עבור התדלוק שביצע בתחנת הדלק טן נתיבות במהלך תקופת המבצע.
 • התנאים להשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס:
 1. ההשתתפות בהגרלה מותרת לכל לקוחות תחנת הדלק "טן נתיבות" אשר גילם מעל 23 שנים, בעלי רישיון נהיגה תקף, אשר יתדלקו בחודש במהלך תקופת המבצע בכמות של 25 ליטר לפחות לתדלוק לחודש ושהנם חברי מועדון הלקוחות " TEN V.I.P" לרבות מצטרפים חדשים למועדון בתקופת המבצע .
 2. כל משתתף ימלא גלויה ובה פרטים אישיים ויצרף אליה קבלה בגין תשלום. כל משתתף ישלשל את הגלויה והקבלה בתוך מעטפה חתומה אל תיבת ההגרלות שתוצב בתחנת הדלק "טן נתיבות".
 3.  החברה תיראה באהדה הסכמה מצד הזוכים בהגרלה לכך שהחברה תצלם ותעשה שימוש בתצלומם, בשמם המלא של הזוכים לצורך קידום עסקי החברה. מובהר בזאת כי הסכמה זו אינה מהווה תנאי להשתתפות ו/או לזכייה בהגרלה.
 • ההגרלה:
 1. ההגרלה הראשונה בתקופת המבצע (הגרלת חודש מאי) תיערך בתאריך 14.6.17 בשעה 12:00 במשרדי תחנת הדלק "טן נתיבות". משתתפי הגרלת חודש מאי הנם כל המשתתפים אשר תידלקו בתחנת הדלק "טן נתיבות" בתקופה שמתאריך 1.5.17 ועד לתאריך 31.5.17. ההגרלה תתבצע באמצעות פתיחת תיבת ההגרלות ושליפת המעטפה הזוכה בנוכחות חברי ועדת ההגרלה ומנהל תחנת הדלק "טן נתיבות" ובה תתברר זהותו של הזוכה בפרס. במעמד זה ימלא המפקח פרוטוקול אשר יכלול את שם הזוכה. תוכן תיבת ההגרלה יישמר למשך 3 שנים.
 2. ההגרלות הבאות יערכו בכל 14 לחודש הבא לאחר מכן, במתכונת זהה ובנוכחות המשתתפים לעיל.
 3. מוקד המבצע ינסה ליצור קשר עם הזוכה בפרס, באמצעות התקשרות לפרטי ההתקשרות שמילא בגלוית ההשתתפות ואולם, במידה ולא ייווצר עם הזוכה קשר בתוך 30 יום ממועד עריכת ההגרלה מסיבה שאינה תלויה בחברה ו/או בעורך ההגרלה, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או ועדת ההגרלה ו/או מי מטעמם.
 4. מוקד המבצע ו/או עורך ההגרלה ו/או החברה ישלחו לזוכים הודעה בדבר זכייתם באמצעות דואר רשום. כן, מוקד המבצע ינסה ליצור קשר טלפוני עם הזוכה לא פחות משלוש פעמים.
 5. בסעיף זה, "יצירת קשר": קיום שיחה טלפונית בפועל עם הזוכה שעלה בגורל ומשלוח הודעה בדבר הזכייה בדואר רשום. עורך המבצע לא ישאיר לזוכה הודעה במשיבון.
 6. לאחר שייווצר קשר עם הזוכה, יזכה המשתתף בפרס על פי האמור בתקנון זה לעיל.
 7. מובהר בזאת, כי משתתף זכאי לזכות בפרס אחד בלבד בכל המבצע.
 • פירוט הפרס:
 1. הפרס לזוכים בהגרלות שיתקיימו כאמור לעיל הנו: אספקת בנזין באוקטן 95 בתחנת נתיבות למשך תקופה של 12 חודשים החל ממועד מתן הודעה לזוכה בדבר זכייתו בהגרלה ובהיקף של עד 100 ליטר בכל אחד מ – 12 החודשים בכל ובלבד שהזוכה הצטייד בכל תדלוק בכרטיס מועדון V.I.P.
 2. הפרס יינתן באמצעות זיכוי חודשי בהיקף של 100 ליטר לחודש באמצעות כרטיס מועדון הלקוחות "TEN V.I.P".
 3. מובהר בזאת כי היקף הליטרים נשוא כל אחד מחודשי ההגרלה אינו ניתן לצבירה ו/או להעברה לחודש הבא.
 4. ככל והזוכה תידלק במהלך כל אחד מחודשי הזכייה בהיקף העולה על 100 ליטר, יחויב הזוכה בהפרש שבין גובה המחיר עבור 100 ליטר לבין מחיר התדלוקים החודשיים.
 5. מובהר בזאת כי המחיר עבור כל ליטר בנזין שבו יזוכו הזוכים בהגרלה הנו כדלקמן:

בנזין אוקטן 95:  המחיר המרבי המעודכן נכון למועד ביצוע הזיכוי ע"פ צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), תשס"ב – 2002.

 1. הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.
 2. הזכייה במבצע הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.
 •  פיקוח:
 1. ההגרלות תערכנה בפיקוח ובנוכחות המפקח שיהיה כאמור, עו"ד שוקי אליוביץ ו/או או מי שהוא מינה לצורך כך.
 2.  המפקח יודיע למנהל הכללי של משרד האוצר על הסכמתו לכהן כמפקח קודם לתחילת המבצע בנוסח המכתב המצ"ב.
 3. המפקח ימסור למנהל הכללי של משרד האוצר דו"ח, חתום על ידיו, תוך 30 יום מתום תקופת המבצע, והכל בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.
 4. עותק מהדו"ח יועמד לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרד המפקח ובמשרדי עורך ההגרלה, לתקופה  של 90 יום מיום מסירתו למנהל הכללי של משרד האוצר.
 5. המפקח יענה לפניות הציבור, בנוגע להוראות תקנון זה, ככל שתהיינה פניות כאלה.
 • אחריות:
 1. התקנון יימצא במשרדי החברה, במשרד תחנת הדלק טן נתיבות וכן במשרדי המפקח על ההגרלה. ניתן לעיין בתקנון זה בתיאום מראש.
 2. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך ההגרלה רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה, לבטל את ההגרלה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תחשב כתוספת לתקנון המבצע וההגרלה ותחייב כל משתתף במבצע ובהגרלה.
 3. למען הסר ספק, לאף משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למי מהם עקב פעולות כאמור.
 4. בכל מקרה שיוכח בביהמ"ש, כי רשלנות של עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל העוזר לעורך ההגרלה, ו/או מי מטעמו, ו/או של המפקח ו/או מי מעובדיו, מנעה מהצרכן מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה  כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה ההוצאה הכספית הישירה אותה הוציא אותו משתתף בכדי להשתתף במבצע ובהגרלה ולא מעבר לכך, קרי לשווי תדלוק של עד 25 ליטר בנזין .
 • שונות:
 1. כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.
 2. עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.
 3. בתום המבצע, היינו לאחר תאריך 31.10.17, יפורסמו תוצאות ההגרלה בשני עיתונים יומיים.
 4. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 5. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע וההגרלה, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 6. למען הסר ספק יובהר, כי עורך המבצע יחויב אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.
 7. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה ועובדיו, על המפקח על ההגרלה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהן ובני משפחותיהם. בסעיף זה, "בן משפחה": בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
 8. מבצע הגרלות זה נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977 משנת 2009 המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומצורף אליו כנספח 1. בכל מקרה סתירה בין התקנון ובין ההיתר הכללי, יגברו הוראות ההיתר.

100/936/672

05/04/2017