מבצע קיץ בפייסבוק

לקוח יקר,

אנו יוצאים למבצע קמפיין קיץ 10 בפייסבוק

המסר: גם אני 10

המטרה: שליחת תמונה / קטע וידיאו  עם המספר 10

אמצעי התקשורת: תמונות סטילס או סרטוני וידאו להעלות לדף הפייסבוק של Ten חברה לדלק בלבד

תאריכים: המבצע בין התאריכים 1.7.13 – 31.7.13

המבצע:

10 התמונות / סרטוני הוידאו שיקבלו את מירב הלייקים, בדף הפייסבוק של Ten, יעלו לשיפוט הגמר על ידי השופטים של Ten.

התמונה / סרטון הוידיאו  הזוכה –

יזכה את הלקוח ב- 1,000 ₪ שוברים לתדלוק בתחנות Ten

לשימושך,  תקנון לקמפיין קיץ 10 פייסבוק  2013.

 

בברכה,

סחטיין


מנהלת שיווק

ענבל בר-אור

Ten  חברה לדלק

 

[divider]

 

מבצע

1. מצלמים תמונת סטילס או קטע וידיאו שקשור למספר 10

2. מעלים את תמונת הסטילס / וידאו לתחרות בדף הפייסבוק של Ten.

3. התמונות / קטעי הווידאו עם מספר ההצבעות הגבוה ביותר יעלו לשלב הגמר בו תבחר התמונה / קטע הווידאו הכי Ten

4. התמונה / קטע הוידאו הכי Ten  תזכה ב- 1,000 ₪ לתדלוק בתחנות Ten

Untitled-1

המבצע בין התאריכים 1.7.13 – 31.7.13

בכפוף לתקנון המפורסם באתר Ten ובדף הפייסבוק של  Ten

 

[divider]

 

תקנון המבצע:

תקופת המבצע:

1.7.13-31.7.13

זכאים למבצע:

זכאים להשתתף במבצע לקוחות אשר עומדים בתנאים המצטברים הבאים:

 • לקוחות Ten
 • חברי Ten בדף הפייסבוק
 • פעם אחת בלבד
 • ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי Ten
 • ההשתתפות בתחרות מותרת למשתתפים/פות מגיל 18 ומעלה בלבד

מהות המבצע / ההטבה:

המשתתף מוזמן להיכנס לדף הבית של Ten בפייסבוק ולהעלות לדף תמונה עם המספר 10
תמונות שיעלו בדפים אחרים מלבד דף Ten בפייסבוק לא יילקחו בחשבון.
10 התמונות הטובות ביותר, בעלות מספר ה"לייקים" הגבוה ביותר, תבחנה ע"י Ten
1 זוכה שתמונתו הייתה ייחודית ומיוחדת יזכה בשוברי תדלוק בנזין בסה"כ 1000 ₪

שיפוט:

בחירת התמונה תתבצע על ידי צוות שיורכב מבעלי התפקיד הבאים:
דני בן נר – מנכ"ל Ten
גיא חסיד – סמנכ"ל שיווק ומכירות Ten
יוגב רגב – סמנכ"ל תפעול Ten
בחירת התמונה הזוכה תתבצע בתאריך 4.8.13 בשעה 10:00.
בחירת הזוכה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של צוות השופטים ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

מסירת השוברים לזכייה:

 • עם סיום מועד התחרות, תשלח הודעה פרטית למועמד אשר נבחר כזוכה בתחרות באמצעות שליחת הודעה פרטית באתר פייסבוק.
 • הזוכה, אשר קיבל הודעה פרטית מ- Ten כאמור יידרש לשלוח פרטים אישיים הכוללים: שם, שם משפחה, טלפון, נייד וכתובת מלאה ל- USER של Ten ממנו נשלחה אליו ההודעה.
 • על המשתתף, אשר קיבל הודעה מ- Ten להשיב תוך ציון פרטיו האישיים (שם, שם משפחה, טלפון, נייד וכתובת מלאה) בתוך 24 שעות מקבלת ההודעה.
 • משתתף, אשר לא ישיב להודעה שנשלחה אליו בתוך 24 שעות כאמור יאבד את זכאותו למועמדות לזכייה בפרס.
 • Ten תיצור קשר עם הזוכה במטרה לוודא כי הוא אכן עומד בתנאי הזכאות למבצע המפורטים לעיל.
 • הודעה על הזוכה הסופי תתפרסם על גבי ה- WALL בעמוד הפייסבוק של Ten
 • בתאריך 4.8.2013 עד השעה 16:00
 • בהתאם לפרטי הזוכה שיישלחו ל- Ten , תיצור Ten קשר טלפוני עם הזוכה ולאחר התאמת זהותו ישלחו אליו שוברים ע"י שליח. לשם קבלת השוברים יידרש הזוכה להציג תעודה מזהה עם תמונה ולחתום על מסמך המאשר את קבלת השוברים.
 • היה וכל ניסיון ליצור קשר עם הזוכה עפ"י הנוהל שתואר מעלה, כלומר: שליחת הודעה פרטית באמצעות USER הפייסבוק של Ten – יכשל, מכל סיבה שהיא, ייאבד הגולש את זכאותו לפרס.
 • מובהר כי Ten לא תשאיר לזוכה הודעה בדבר זכייתו (באמצעות אדם אחר, מענה טלפוני או בדרך אחרת) ולא תציג כל שאלה, אלא לזוכה עצמו.

אחריות:

 • ההשתתפות בתחרות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. Ten ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי מהמשתתפים אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בתחרות או בכל חלק ממנה.
 • המשתתפים יישאו באחריות המלאה בגין כל תוכן אשר יעלו לאתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייבים המשתתפים שלא להעלות לאתר כל תוכן אשר יכלול דימויים שליליים ו/או מכפישים של מוצרי ו/או שירותיה של Ten . כן מתחייבים המשתתפים שלא להעלות לאתר תכנים המפרים זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים של כל צד שלישי שהוא ובנוסף מתחייבים הם לקבל את הסכמתם של כל מי שפרטיהם מופיעים בתכנים שיעלו באתר.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי חל איסור להעלות ו/או לפרסם באתר תכנים בעלי אופי בוטה ו/או פוגעני באופן מיני ו/או תכנים המפרים זכויות קניין כלשהן וכן תכנים שפרסומם נאסר על פי הוראות כל דין.
 • Ten לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות האתר והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי Ten או מפני קלקולים , נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת אצל Ten ו/או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 • פעילות האתר תלויה, בין היתר בצדדים שלישיים. Ten אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאת שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
 • מובהר במפורש כי Ten לא תישא בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף פוטנציאלי לאתר.
 • Ten לא תישא באחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של תכני מעטפת שהועלו לאתר. יובהר כי בכל מקרה של שינוי או ביטול התחרות או כל חלק ממנה, לא יהיה המשתתף זכאי לכל פיצוי.
 • המשתתף פוטר בזאת את Ten באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד , אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, אשר מגרמו ו/או ייגרמו ל- Ten ו/או למי מטעמה אשר קשורים במישרין או בעקיפין , לתכנים ששלח, והינו מתחייב בזאת לשפות ולפצות את Ten בגין כל נזק, הפסד , אובדן או הוצאה מכל סוג ומין שהוא , לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו ו/או ייגרמו ל- Ten ו/או לצד שלישי כלשהו ואשר קשורים , במישרין או בעקיפין, לתכנים ששלח לאתר ו/או כל פעילות או שימוש שביצע באתר, וזאת בסמוך לאחר דרישתה הראשונה של Ten והינו מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי Ten וצוות השופטים בקשר עם תכנים כאמור ו/או עם הגלישה באתר והשימוש והנוסח נראה לי קצת תקיף מידי ורחב מידי למבצע מעין זה

שמירה על פרטיות:

 • בעצם הגלישה והשימוש באתר, המשתתף מסכים לכך ש- Ten תעשה שימוש בפרטים מזהים אודותיו, בין היתר לצרי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מישע שיווקי וכיו"ב עפ"י הדין. במידה והמשתתף, אינו מסכים לאמור, עליו להודיע על כך בכתב ל- TEN
 • השימוש של המשתתף באתר מהווה הסכמה מצדו לכך שכל פרט אשר יעלה לעמוד הפייסבוק של Ten , יהיה חשוף לצדדים שלישיים וכן מהווה הוא הסכמה ל- Ten לעשות כל שימוש בפרטים הנ"ל, לרבות פרסומם ברבים.
 • השימוש של המשתתף באתר מהווה הסכמה מצדו לכך ש- Ten תוכל לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידו באתר, בין היתר באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים אחרים. Ten רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על האתר ו/או פיתוח האתר ו/או שימירה על איכות השימוש באתר ו/או לצרכים אחרים של Ten ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.
 • Ten תשמור על פרטיות הגולשים ולא תמסור פרטים מזהים אודות הגולשים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם ע"י הגולש עצמו.

שונות:

 • ההחלטה של Ten בדבר התשובה לשאלה והזוכים במבצע הינה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה, וללקוח לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 • Ten תהיה רשאית לבטל ו/או לשנות את תנאי המבצע בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי בהודעה באתר.
 • בכל מקרה בו יפר לקוח את הוראות תקנון המבצע ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המשחק באופן אחר כלשהו, תהא Ten רשאית למנוע את השתתפותו במבצע (וזאת אף אם היה זוכה הלקוח במבצע ללא אותו מעשה) ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות במבע בנסיבות דנן.
 • זכייתו של הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של Ten ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט , רדיו ובעיתונות מבלי שהזוכה יהיה זכאי לכל תמורה בגין כל אלה או מי מהם.
 • בכל מחלוקת שעניינה תנאי המבצע, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית
 • הודעה בדבר שינוי תנאי המבצע ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של Ten . פרסום השינוי באתר Ten תחשב כהודעה על פי סעיף זה.